آمار سایت

بازدیدکنندگان : 7334318
ما 74 مهمان آنلاین داریم
دکترین سیاسی دکتر جلال میرزایی/از رفاقت با احمدی‌نژاد و باهنر تا تمجید گرفتن از خاتمی چاپ فرستادن به ایمیل
خبر
شنبه, 12 خرداد 1397 ساعت 12:51
بە دکتر جلال و همەی دکتر جلال های آیندە اعلام عمومی می‌کنیم کە اینگونە سیاسی‌کاری، با نتیجه وارونه همراه است و منجر بە بت‌سازی و انتخاب مجدد جلال ها در انتخابات آتی نخواهد شد و این دکترین کە پیش از هر چیزی، توهین بە شعور مردم است، در فضای شیشەای سیاسی جامعەی کنونی ایلام کە سرشار از آگاهی های آنلاین و بە روز است جوابگو نخواهد بود، حتی اگر نقل‌قول های بدون شاهد و شبهەبرانگیزی از خاتمی و مایە گذاشتن از هر شخصیت ملی اصولگرا و اصلاح‌طلب دیگر باشد.

قدیمی ها تکیە کلام های خوبی داشتند، که یکی از آنها این بود ، زوان وەراو خوار، زوان وەراو بان و حضرت حافظ نیز در قرن هفتم فرموده است :

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست /که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

می‌شنویم و می‌بینیم کە افرادی رنگ عوض کردە و گاە در تشکیلات سیاسی احمدی‌نژاد و گاە وارد تشکیلات سیاسی قالیباف می‌شوند و چون آخرالامر قرعەی فال بە نام اصلاحات می‌افتد از درگاە خاتمی سر درآوردند.

اما جدیدا اتفاق نادری افتاد، اظهارات عبدالصاحب ناصری، کە با شفافیت کامل، پردە از اصلاح‌طلب نبودن، دکتر جلال میرزایی و عدم پذیرش وی بە عنوان گزینەی اصلاحات ایلام، برداشت که نهایتا با فشار و رایزنی و پادرمیانی دکتر قنبری، جلال بە عنوان اصلاح‌طلب قبولاندە شد و رای آورد. در این راستا اخیرا جلال دست به کار شد و تدبیری انجام دادە و برای خنثی نمودن تبعات آن افشاگری ها با آقای خاتمی دیداری جمعی انجام دادە، کە هوادارانش به نحوی این دیدار را منعکس کردەاند کە گویی خاتمی شخصا بە دیدار جلالشان شتافتە، و کلی تعریف و تمجید از خاتمی  در حق جلالشان را در فضای رسانەای منتشر نمودەاند.

آنچە کە مسلم است این است کە اگر کسی در دنیای معاصر کە بە مدد رسانەها و بە ویژه دنیای مجازی حالت شیشەای و بدون امکان کتمان‌کاری پیدا کردە، در پی وارونە جلوە دادن حقیقت و واقعیت ها باشد راە بە جایی نخواهد برد.

همیشه در محافل خصوصی و بعضا عمومی نیز شنیده ایم که جلال‌خان بە مدد خانوادەی خانمش به طیف باهنر ( قرابت فامیلی و هم شهری بودن با خانواده خانمش) وصل شد واز طریق باهنر بە سرتیم های آقای قالیباف و در نهایت بە مدد معجزەی دکتر قنبری سر از آوردگاە اصلاحات و فراکسیون امید و اتاق خاتمی درآورد. 

وعیانتر از مسایل سیاسی آن است کە وی بە جای ورود بە کمیسیون های مرتبط با رشتەاش، وارد کمیسیون رانت‌خیز نفت و انرژی شدە و در این مدت نیز کار خارق‌العادەای، نە در حوزەی نفت بلکه در سایر حوزەهای زیرساختی، اشتغالزایی، درآمدزایی، رفاهی و مدیریت شهری و عمرانی و...برای استان نکردە است و یا ما بی اطلاعی ایم

بە دکتر جلال و همەی دکتر جلال های آیندە اعلام عمومی می‌کنیم کە اینگونە سیاسی‌کاری، با نتیجه وارونه همراه است و منجر بە بت‌سازی و انتخاب مجدد جلال ها در انتخابات آتی نخواهد شد و این دکترین کە پیش از هر چیزی، توهین بە شعور مردم است، در فضای شیشەای سیاسی جامعەی کنونی ایلام کە سرشار از آگاهی های آنلاین و بە روز است جوابگو نخواهد بود، حتی اگر نقل‌قول های بدون شاهد و شبهەبرانگیزی از خاتمی و مایە گذاشتن از هر شخصیت ملی اصولگرا و اصلاح‌طلب دیگر باشد.

بدرود تا بعد...حق پاسخگویی برای دکتر جلال میرزایی و دفتر ایشان محفوظ است

 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT