آمار سایت

بازدیدکنندگان : 6250094
ما 154 مهمان آنلاین داریم
هشدار! ایلام ؛ پیر و پیرتر می‌شود چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات
سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 21:40
مصطفی بیگی


ایلام، دارای کمترین نرخ رشد، کم‌جمعیت‌ترین استان کشور

طبق  سرشماری مرکز آمار در سال ۹۵؛  جمعیت کل استان ایلام   ۵۸۰۱۵۸ نفر است که به تفکیک ۲۹۵۱۹۹ نفر مرد و ۲۸۴۹۵۹ نفر زن هستند ‌.
بر اساس نظر کارشناسان جمعیت‌شناسی، چنانچە در هر خانوار در حدود سە بچە، فرزندآوری وجود نداشتە باشد، رشد جمعیت آن خانوار و بە تبع آن شهر، رفتە رفتە، پیر و پیرتر می‌شود.
برخی مشکلات عمدەی پیر شدن جامعە بە شرح زیر است:
-کم شدن نیروی جوان و فعال جامعە و فقدان نیروی کار و پیرو آن کم‌بازدە شدن و ناکارآمدی در جامعە، گران شدن قیمت انجام کار و دستمزدها و تولید داخلی کە کشور را بە سوی واردات سوق می‌دهد.
-کاهش امید بە زندگی در جامعە و شیوع افسردگی بیشتر و کم شدن شور و شادی عمومی
-تحمیل هزینەهای عمومی دارو و درمان و نگهداشت مکانهای عمومی و شهری
-بە هم خوردن هرم سنی جامعە
-بالا رفتن سن ازدواج
-شیوع تک فرزندی و خانوارهای کم جمعیت
و ....
البتە نوع مهاجرت در ایلام، حادتر هم بە نظر می‌رسد، چرا کە علاوە بر پیر شدن جامعە و تبعات آن، بە نظر می‌رسد این  پدیدەی شوم بە علت مهاجرت بیش از حد اهالی استان، روی‌دادە است.
شوربختانەتر اینکە گروههای مهاجر شامل افراد زیر است:
-تحصیلکردگان و نخبەگان علمی
-ورزشکاران و قهرمانان
-مدیران و کارشناسان ارشد و شایستەی جامعە
-نخبەگان مالی و اقتصادی
-نخبەگان اجتماعی
-کارآفرینان
-کارگران فعال و تکنیسین
و . . .
این عمق نگرانی را نشان می‌دهد و بدتر اینکە اگر بدانیم این مهاجرتها عمدتا بە دلیل معضلات اقتصادی و فرهنگی و نبود سرمایەی اجتماعی و عدم هم‌فهمی و نبود همەفهمی و ... در جامعەی استانی  شکل گرفتەاند.
بدی بیشتر آن، این است کە بدانیم:
-این استان، دومین منابع گازی و سومین منابع نفتی کشور را دارد.
-سرشار از منابع خدادادی همانند آب و خاک و جنگل و منابع معدنی و زیرزمینی و دامداری و ... بودە و هست.
-هفت اثر اول فهرست ملی فرهنگی و تاریخی ثبت شدە در کشور، در این استان قرار دارند و این استان از معدود استانهای کشور است کە جزو دە استانی بە شمار می‌رود کە دارای جاذبەهای اکوتوریست، گردشگری تاریخی و گردشگری دفاع مقدس و ... بە ویژە برای کشور  عراق می‌باشد.
-دارای بیش از دو و نیم میلیون زائر است.
-دارای گمرک و مرکز ترخیص زوار است.
-دارای تنوع آب و هوایی و اقلیمی است.
-بافت فرهنگی و اجتماعی غنی آن قابلیت بازسازی و نوسازی را دارد.
و ....
آمارها، برای این است کە کارشناسان و مدیران از آنها بە عنوان پایەای برای برنامەریزی جهت آیندە و مدیریت و بهبود وضعیت حال بهرە ببرند، علی ایحال متاسفانە بازحورد قابل توجهی در قبال اینگونە آمار و حتی تحلیل و ارزیابی آنها در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و این مهم در حالی اتفاق می‌افتد کە مشاهدە می‌گردد در مدت زمان پنج سالەی دورەی آمارگیری تنها در حدود ۲۰ هزار نفر بە جمعیت کل استان اضافە شدە است کە با توجە بە سرجمع موالید و متوفی و مهاجرتها، و در بازەی زمانی مزبور حکایت از روند زیاد مهاجرت و کوچک شدن خانوادەها و ازدواج دیر بە دیر جوانان دارد.

یکی دیگر از دلایل اولیەی مهاجرت و خروج از ایلام، بروز پدیدەی ریزگردهاست.
این پدیدە علاوە بر اینکە در میان‌مدت و درازمدت، بر جنگلها و کشاورزی و اقلیم استان تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت، در کوتاەمدت بە پدیدەی مهاجرت و در حقیقت جمعیت‌گریزی از استان دامن خواهد زد.
تغییر شیوەی معیشتی و فرهنگ کار اهالی استان، نیز می‌تواند از عوامل موثر در این موضوع باشد.
شیوەی معیشت غالب قبلی در استان ایلام، کشاورزی و دامپروری بودە کە مبتنی بر شیوەی زندگی کوچ‌نشینی و روستانشینی است.
برابر سە دورەی آماری اخیر روند شهرنشینی در استان  4 صدم درصد  افزایش یافتە و برعکس روستانشینی  7 صدم منفی   کاهش یافتە کە این موضوع هشداری است جدی مبنی بر اینکە شیوەهای سنتی کشارزی و دامداری در روستاها و در نزد جوانان و نسلهای آتی روستایی، جاذبە و ماندگاری لازم را ندارد و در آیندەای نزدیک تتمەی این مشاغل نیز از روستاها رخت برخواهد بست و متاسفانە از سوی دولتمردان و کارشناسان، هیچبرنامەی جدی و موفق مبتنی بر واقعیتهای موجود برای حفظ و احیای حداقلهای موجود نیز نمی‌توان متصور بود.

بە راستی، چرا این همە ثروت بالقوە تبدیل بە کار و بە ویژە کار درآمدزا و پرجاذبە برای ماندگاری جمعیت نیست. این نکتە، حلقەی مفقودەی توسعەی استان است کە از دیدگاە مسئولین استانی و دولتی نیز مغفول ماندە است.انشاا... با کار کارشناسی امکان رفع مشکلات و استفادە از توانمندیهای موجود بە ویژە در حوزەی منابع انسانی فراهم آید.

 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 16 فروردین 1396 ساعت 05:02
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT